Software za geotehniku

DC-Grundbaustatik / DC-Foundation

Ovaj software koristimo u geotehničkim proračunima, a ujedno smo i ovlašteni zastupnici firme DC-Software za jugoistočnu Evropu. Sa proizvođačem softwarea smo dogovorili specijalni popust za kupce sa područja jugoistočne Evrope (popust od 30% do 44% u odnosu na cijene koje su istaknute na internet stranici www.dc-software.de). Rado ćemo Vam, prema Vašem zahtjevu, dostaviti ponudu za grupu modula koja najbolje odgovaraju Vašim potrebama.
Ujedno Vas obavještavamo da su pojedini moduli prevedeni na naš jezik, što će olakšati rad korisnicima DC-Softwarea.

PREGLED PROGRAMA ZA GEOTEHNIČKU ANALIZU, PRORAČUN TEMELJA, ANALIZU SNIŽAVANJA NIVOA PODZEMNE VODE I PROCJEĐIVANJA.

(detaljan opis i demo verzije vidjeti na web stranici www.dc-software.de)

Napomena: Radni jezik unosa i ispisa podataka je, prema izboru, njemački ili engleski jezik osim programa DC-Winkel / DC-Cantilever (analiza potpornih zidova) i DC-Grundbruch / DC-Bearing (analiza nosivosti) koji su dodatno dostupni i na bosanskom jeziku.

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Grundbruch

DC-Grundbruch / DC-Bearing

5/5

Proračun sigurnosti protiv sloma tla / kapaciteta nosivosti prema DIN-u 1054:2005 / DIN 4017 / SIA 267 / ÖNORM B 4435-2 / ÖNORM B 1997-1-1 / Eurocode 7 / Terzaghi / Brinch Hansen

dostupno i na bosanskom jeziku

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Setzung

DC-Setzung / DC-Settle

5/5

Proračun slijeganja proizvoljnog broja temelja po DIN-u 4019

interprojekt-software-za-geotehniku-DC-Fundament

DC-Fundament / DC-Footing

5/5

Proračun i dimenzioniranje temelja (samci, blok-temelja, temelja sa čašicama, pravougaonih, kružnih i trakastih) sa svim dokazima nosivosti.

4 Software za geotehniku DC Fundament Mast

DC-Fundament, Mast / DC-Footing, Pylon

5/5

Proračun i dimenzioniranje temelja uklještene stubove po Steckneru

Software-za-geotehniku-DC-Böschung

DC-Böschung / DC-Slope

5/5

Slom pokosa i prirodne padine prema DIN – u 1054:2005 / DIN 4084 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 (Krey-Bishop/Janbu)

6-Software-za-geotehniku-DC-Geotex

DC-Geotex / DC-Geotex

5/5

Tlo armirano geosinteticima prema DIN 1054 – u :2005 / EBGEO 2009 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1

7-Software-za-geotehniku-DC-Gabione

DC-Gabione / DC-Gabion

5/5

Proračun gabiona i potpornih konstrukcija od blokova u slojevima i betonskih slaganih elemenata prema smjernicama FGSV

8-Software-za-geotehniku-DC-Winkel

DC-Winkel / DC-Cantilever

5/5

Proračun potpornih zidova uključujući sve dokaze stabilnosti po DIN – u  1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1e
Dimenzioniranje poprečnih presjeka prema DIN – u  1045 / DIN 1045-1 / SIA 262 / ÖNORM B 4700 / BS 8110 / IS 456

dostupno i na bosanskom jeziku

9-Software-za-geotehniku-DC-Baugrube

DC-Baugrube / DC-Pit

5/5

Osiguranje građevinskih jama: bušenim šipovima, dijafragmama, zagatima, talpama,  MIP) prema DIN – u  1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 / BS 8002 / EAU 2004 / EAB 2006

10-Software-za-geotehniku-DC-Baugrube Bemessung

DC-Baugrube Bemessung / DC-Pit Dimensioning

5/5

Dimenzioniranje svih vrsta zidova građevinske jame, ispuna (drvo, beton, šipovi) ankera i pojasa (DIN 1045-1, DIN 18800, SIA 262, SIA 263, ÖNORM B4700, BS 8110, BS 5950, IS 456, IS 800)

11-Software-za-geotehniku-DC-Nagel

DC-Nagel / DC-Nail

5/5

Ankerisanje kosina uključujući proračun zida po DIN 1054:2005 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 i saglasnosti

12-Software-za-geotehniku-DC-Unterfangung

DC-Unterfangung / DC-Underpinning

5/5

Podgrađivanje i potporni zidovi prema DIN – u 1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1

13-Software-za-geotehniku-DC-Unterfangung Optimierung

DC-Unterfangung Optimierung / DC-Underpinning Optimization

5/5

Optimizacija debljine zida i sila u ankeru.

SOFTVER

DC-Integra / DC-Integra

5/5

Integrirano projektovanje temelja: od plana do proračuna

15-Software-za-geotehniku-DC-Integra 3D

DC-Integra 3D / DC-Integra 3D

5/5

3D prikaz građevinskih jama sa tačnom geometrijom zida
Automatsko generiranje zasijecanja kosina.

16-Software-za-geotehniku-DC-Integra 3D-Volumen

DC-Integra 3D, Volumen / DC-Integra 3D, Volume

5/5

Određivanje volumena i masa iskopa složenih građevinskih jama.

18-Software-za-geotehniku-DC-Pfahl

DC-Pfahl / DC-Pile

5/5

Proračun pojedinačnih šipova po DIN 1054 – u :2005 / EA-Pfähle / DIN 4014 / DIN 4026 / DIN 4128 / SIA 267 / ÖNORM B 4440 / ÖNORM B 1997-1-1 / BS 8004

22-Software-za-geotehniku-DC-Vibro

DC-Vibro / DC-Vibro

5/5

Analiza vibracionog zbijanja prema Priebeu

23-Software-za-geotehniku-DC-Absenkung

DC-Absenkung / DC-Dewatering

5/5

Sniženje nivoa podzemnih voda pomoću sistema višestrukih bunara

24-Software-za-geotehniku-DC-Sicker

DC-Sicker / DC-Infilt

5/5

Analiza procjeđivanja.