bs de en

- Niskogradnja

 
Investitor
Projekat
Kratak opis usluga
 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Nadzor nad izvođenjem radova

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije trupa ceste KM 49+400, M-16.2, dionica: Prozor-Jablanica

 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Glavni projekat sanacije

Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta na magistralnoj cesti M-4, dionica: Šički Brod – Simin han, km 17+00, l=425 m

 
Ministarstvo saobraćaja i veza HN Kantona
Uprava puteva Mostar
Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije ceste

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije regionalnog puta R-435a Potoci – Rujište – Ćesim, potez Rujište – Glavatičevo

 
Ministarstvo saobraćaja i veza HN Kantona
Uprava puteva Mostar
Glavni projekat rekonstrukcije ceste

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste R-426 Dračevo – Hutovo – Ravno, dionica Svitava - Cerovica

 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Nadzor nad izvođenjem radova

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije M-17 dionica Hadžići- Konjic
1. Sanacija ulaznog portala tunela „Bradina“ km 39+900
2. Sanacija škarpe zasjeka iza izlaznog portala tunela „Bradina“ km 40+100

 
Ministarstvo saobraćaja i veza HN Kantona
Uprava puteva Mostar
Glavni projekat sanacije ceste

Glavni projekat sanacije ceste, Regionalni put R-427 Stolac - Berkovići, dionica: Stolac - Brana l=4500m

 
Uprava za puteve HNK
Nadzor nad rekonstrukcijom i modernizacijom regionalnog puta

Nadzor nad rekonstrukcijom i modernizacijom dionice regionalnog puta R-418b Prozor – Konjic, dionica Dobroša-Glibe u dužini od L=3,0 km.

 
Uprava za puteve HNK
Projekat rekonstrukcije i modernizacije  regionalnog puta

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije dionice regionalnog puta R-418b Prozor – Konjic, dionica Milaševica- Herska Krivina u dužini od L=22,0 km.

 
JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo
Nadzor nad sanacijom slijeganja trupa puta

Nadzor nad sanacijom slijeganja trupa puta na M-17 kod Jablanice.

 
Uprava za puteve HN Kantona
Izrada elaborata sanacije kolovozne konstrukcije

Izrada elaborata sanacije kolovozne konstrukcije na dionici puta R-437 Ostrožac- Fojnica, L=1,7 km

 

 
Uprava za puteve HN Kantona
Projekat rekonstrukcije i modernizacije regionalnog puta

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije dionice regionalnog puta R-418b Prozor – Konjic, dionica Kalovljakova luka - Milaševica u dužini od L=7,08 km.

 
Opština Jablanica
Projekat rekonstrukcije lokalnog puta

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Ostrožac-Brgulići u dužini od L=900m.

 

 
Opština Jablanica
Projekat sanacije odrona na lokalnom putu

Izrada glavnog projekta sanacije dijela lokalnog puta Ostrožac - Kućara u dužini od L=35m.

 

 
Uprava za puteve HN Kanton
Projekat rekonstrukcije regionalnog put

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije dionice regionalnog puta R-437 Ostrožac – Dusina, dionica Kragulja-Ljeskovik u dužini od L=10,3 km

 
BH Telecom d.d. Direkcija Mostar
Glavni projekt sanacije puta

Izrada glavnog projekta sanacije puta Jasenjani - RRS Velika Vidova u dužini od L=15,0 km.

 

 
Vlada Brčko Distrikta BiH
Analiza stabilnosti padine Azizija Džamija

Izrada glavnog projekta sanacije klizišta u sklopu projekta obnove Azizija džamije u Brezovom Polju Brčko Distrikt BiH: mašinsko bušenje bušotina, geotehnički nadzor nad bušenjem, kartiranje nabušenog jezgra, uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja, proračun parametara tla i proračun stabilnosti po profilima, te izrada elaborata sa zaključcima i preporukama. Dokazano je da je padina stabilna, a u cilju postizanja dodatne sigurnosti predviđen je plitki drenažni sistem kojeg smo potom i projektovali.

 

 
Neue Landesmesse GmbH & Co. KG Stuttgart
Konstrukcija spiralnih rampi za javnu garažu

Izrada izvedbenog projekta za konstrukciju dvije rampe sa dvostrukim spiralama (ulazna i izlazna) uz javnu garažu na novom sajmu u Stuttgartu - u saradnji sa IBA Ammann Albstadt

 

 
Opština Konjic
Stari Most u Konjicu

Izrada programa istražnih radova, istražni radovi i preliminarna statička analiza mosta na nivou glavnog projekta – usluga relizovana u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Mostaru.

 
Uprava za puteve HN Kantona
Most broj 3 na dionici Parsovići – Kragulje

Kontrola glavnog projekta obnove i ispitivanje nosivosti obnovljenog mosta- usluga relizovana u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Mostaru  

 

 
Uprava za puteve HN Kantona
Most na putu Butrović Polje – Fojnica

Kontrola glavnog projekta obnove i ispitivanje nosivosti obnovljenog mosta- usluga relizovana u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Mostaru

 

 
JP Vodovod Mostar
Vodosnabdijevanje naselja Opine u Mostaru

Revizija glavnog projekta sistema vodosadbjevanja sa pumpnom stanicom, dvokomrnim rezervoarom od 1000 m3 i cjevovodom

 

 
Pokrajina Baden-Württemberg
Tri mosta preko istočne priključne rampe na K 6900, Baden-Württemberg

Izrada glavnog projekta dva mosta (jedan pored drugog) na brzoj cesti B27 raspona 27m - u saradnji sa IBA Ammann Albstadt

 

 
Lidl & Schwarz Stiftung & Co. KG Neckarsulm
Konstrukcija spiralnih rampi javne garaže u Tuebingenu

Izrada glavnog projekta dvije rampe (ulazna i izlazna) uz javnu garažu. Statički proračun 3D metoda konačnih elemenata, planovi oplate i planovi armature - u saradnji sa IBA Ammann Albstad

 

 
Uprava za puteve HN Kantona
Most u Butrović Polju preko rijeke Seončice

Kontrola glavnog projekta obnove i ispitivanje nosivosti  obnovljenog mosta-usluga relizovana u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Mostaru