bs de en

- Software za geotehniku

DC-Grundbaustatik / DC-Foundation

Ovaj softver naša firma već duže vrijeme uspješno koristi u geotehničkim proračunima. Mi smo ujedno i ovlašteni zastupnici firme DC-Software za jugoistočnu Evropu. Sa proizvođačem softvera smo dogovorili specijalni popust za kupce sa područja jugoistočne Evrope (popust od 30% do 44% u odnosu na cijene koje su istaknute na internet stranici www.dc-software.de). Rado ćemo Vam, prema Vašem zahtjevu, dostaviti ponudu za grupu modula koja najbolje odgovaraju Vašim potrebama.
Ujedno Vas obavještavamo da su pojedini moduli prevedeni na naü jezik što će olakšati rad korisnicima DC-Softvera.

PREGLED PROGRAMA ZA GEOTEHNIČKU ANALIZU, PRORAČUN TEMELJA, ANALIZU SNIŽAVANJA NIVOA PODZEMNE VODE I PROCJEĐIVANJA.

(detaljan opis i demo verzije vidjeti na web stranici www.dc-software.de)

Napomena: Radni jezik unosa i ispisa podataka je, prema izboru, njemački ili engleski jezik osim programa DC-Winkel / DC-Cantilever (analiza potpornih zidova) koji je od aprila 2010. dodatno dostupan i na bosanskom jeziku.

DC-Grundbruch / DC-Bearing

Proračun sigurnosti protiv sloma tla / kapaciteta nosivosti prema DIN-u 1054:2005 / DIN 4017 / SIA 267 / ÖNORM B 4435-2 / ÖNORM B 1997-1-1 / Eurocode 7 / Terzaghi / Brinch Hansen
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Setzung / DC-Settle

Proračun slijeganja proizvoljnog broja temelja po DIN-u 4019
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Fundament / DC-Footing

Proračun i dimenzioniranje temelja (samci, blok-temelja, temelja sa čašicama, pravougaonih, kružnih i trakastih) sa svim dokazima nosivosti.
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Fundament, Mast / DC-Footing, Pylon

Proračun i dimenzioniranje temelja uklještene stubove po Steckneru
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Böschung / DC-Slope

Slom pokosa i prirodne padine prema DIN – u 1054:2005 / DIN 4084 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 (Krey-Bishop/Janbu)
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Geotex / DC-Geotex

Tlo armirano geosinteticima prema DIN 1054 – u :2005 / EBGEO 2009 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Gabione / DC-Gabion

Proračun gabiona i potpornih konstrukcija od blokova u slojevima i betonskih slaganih elemenata prema smjernicama FGSV
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Winkel / DC-Cantilever

Proračun potpornih zidova uključujući sve dokaze stabilnosti po DIN – u  1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1e
Dimenzioniranje poprečnih presjeka prema DIN – u  1045 / DIN 1045-1 / SIA 262 / ÖNORM B 4700 / BS 8110 / IS 456

Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Baugrube / DC-Pit

Osiguranje građevinskih jama: bušenim šipovima, dijafragmama, zagatima, talpama,  MIP) prema DIN – u  1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 / BS 8002 / EAU 2004 / EAB 2006
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Baugrube Bemessung / DC-Pit Dimensioning

Dimenzioniranje svih vrsta zidova građevinske jame, ispuna (drvo, beton, šipovi) ankera i pojasa (DIN 1045-1, DIN 18800, SIA 262, SIA 263, ÖNORM B4700, BS 8110, BS 5950, IS 456, IS 800) -- --  

DC-Nagel / DC-Nail

Ankerisanje kosina uključujući proračun zida po DIN 1054:2005 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1 i saglasnosti
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Unterfangung / DC-Underpinning

Podgrađivanje i potporni zidovi prema DIN – u 1054:2005 / DIN 4085 / SIA 267 / ÖNORM B 1997-1-1
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Unterfangung Optimierung / DC-Underpinning Optimization

Optimizacija debljine zida i sila u ankeru. -- --  

DC-Integra / DC-Integra

Integrirano projektovanje temelja: od plana do proračuna
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Integra 3D / DC-Integra 3D

3D prikaz građevinskih jama sa tačnom geometrijom zida
Automatsko generiranje zasijecanja kosina.


Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Integra 3D, Volumen / DC-Integra 3D, Volume

Određivanje volumena i masa iskopa složenih građevinskih jama.
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Pfahl / DC-Pile

Proračun pojedinačnih šipova po DIN 1054 – u :2005 / EA-Pfähle / DIN 4014 / DIN 4026 / DIN 4128 / SIA 267 / ÖNORM B 4440 / ÖNORM B 1997-1-1 / BS 8004
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Vibro / DC-Vibro

Analiza vibracionog zbijanja prema Priebeu
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Absenkung / DC-Dewatering

Sniženje nivoa podzemnih voda pomoću sistema višestrukih bunara
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI
 

DC-Sicker / DC-Infilt

Analiza procjeđivanja.
Demo
NJEMAČKI

Demo
ENGLESKI